Share:


Investigation of representative characteristics of Lukiškių square in Vilnius

Abstract

Representative squares are sites where ideological monuments or monuments are built, or squares to important state or municipal buildings. Representation square is a mark or sign system that is intended to provide some relevant information. This information may include events or actors that are important and desirable to commemorate, ideological - political motives that want to be given exclusive importance. In determining the structure of the area’s representative area, causal relationships with the represented object are identified. The original key information is the name. Subsequently, the type of object represented – an event or personality, a connection to the square, the importance of the mark on the square (dominant, noticeable or invisible), and the interaction between the label and the environment are determined. After examining the structure of the square of the square and writing the values in the matrix, we can determine the representation level of the square. In the representation square we can name the square, for which the context of the environment and the level of representational marks for the purpose of the square have a decisive or significant influence.


Article in Lithuanian.


Lukiškių aikštės Vilniuje reprezentacinių savybių tyrimas


Santrauka


Reprezentacinėmis dažniausiai vadinamos aikštės, kuriose pastatyti ideologinės paskirties monumentai ar paminklai, arba aikštės prie svarbių valstybinių ar savivaldybės pastatų, aikštės, kuriose švenčių proga ar atmintinomis datomis vyksta renginiai. Reprezentacinė aikštė – ženklas ar ženklų sistema (reprezentacinis laukas), kuria norima suteikti tam tikrą reikšmingą informaciją. Šia informacija gali būti įvykiai arba veikėjai, kurie yra arba nėra susiję su aikšte, bet yra kokiu nors būdu svarbūs ir juos norima įamžinti, ideologiniai ir politiniai motyvai, kuriems norima suteikti išskirtinę svarbą ar sureikšminti. Nustatant aikštės reprezentacinio lauko sandarą identifikuojami priežastiniai ryšiai su reprezentuojamu objektu. Pradinė reikšminė informacija yra urbonimas. Vėliau nustatomas reprezentuojamo objekto tipas – įvykis ar asmenybė, ryšys su aikšte, ženklo svarba aikštėje (dominuoja aikštėje, pastebimas aikštėje, nepastebimas aikštėje) bei ženklo ir aplinkos konteksto, aikštę supančių pastatų, sąveika. Ištyrus aikštės reprezentacinio lauko sandarą ir surašius reikšmes į matricą, galima nustatyti aikštės reprezentacinį lygmenį. Reprezentacine galime įvardinti aikštę, kuriai aplinkos kontekstas bei reprezentacinių ženklų lygmuo daro lemiamą ar svarbią įtaką paskirties požiūriu. Straipsnyje, tiriant Lukiškių aikštės Vilniuje reprezentacines savybes, taikomas sisteminės analizės metodas.


Reikšminiai žodžiai: aikštė, reprezentacija, savybė, hierarchinis lygmuo, aplinkos kontekstas, ženklų svarba.

Keyword : square, representation, feature, hierarchical level, environmental context, significance of marks

How to Cite
Tiškus, G. (2018). Investigation of representative characteristics of Lukiškių square in Vilnius . Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 10. https://doi.org/10.3846/mla.2018.1314
Published in Issue
May 14, 2018
Abstract Views
463
PDF Downloads
338
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Bergman, M., & Paavola, S. (2014). The comments dictionary. Peirce’s Terms in his own words. New edition. M. Bergman & S. Paavola (Eds.). Commens. Prieiga per internetą: http://www.commens.org/dictionary

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. (2006). 6-asis (3-iasis elektroninis) leidimas. Kompaktinė plokštelė. S. Keinys (vyr. redaktorius), L. Bilkis, J. Paulauskas, & V. Vitkauskas (red.). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006.

Eko, U. (2006). Otsutstvuyushchaya struktura. Vvedenie v semiologiyu. Spb., Simpozium (p. 276).

Gaivenis, V., Keinys, St. (1990). Kalbotyros terminų žodynas. Kaunas: Šviesa.

Grunskis, T. (2009). Apie kai kurias šiuolaikines aikščių formavimo tendencijas Lietuvoje. Urbanistika ir architektūra, 33(3), 135–144. Vilnius: Technika. https://doi.org/10.3846/13921630.2009.33.135-144

Jogėla, V., Meilus, E., & Pugačiauskas, V. (2008). Lukiškės: nuo priemiesčio iki centro (XV a.–XX a. pradžia). Vilnius: Diemedžio leidykla.

Jung, K. G. (1994). Žvilgsnis į pasąmonę. Vilnius: Taura.

Lefebvre, H. (1991). The production of space (p. 300). Cambridge: Blackwell.

Lietuvos Respublikos Seimo 1999-02-11 nutarimas Nr. VIII-1070 „Dėl valstybės sostinėje esančios Lukiškių aikštės funkcijų“. Valstybės žinios, 1999, Nr.18-459.

Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. (1988). Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija.

Mickienė, I., & Balčiūnaitė-Lužinienė, L. (2013). Onomastikos įžvalgos: mokomoji knyga (p. 46). Vilnius: Vilniaus universitetas.

Mūsų Lietuva (T. 1). (1964). Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla (p.139).

Novickas, A. (2004). Miesto aikštė: formos ir turinio semantinis tyrimas (Daktaro disertacija). VDU, VGTU.

Tarptautinių žodžių žodynas. (1985). Vyriausioji enciklopedijų leidykla. Prieiga per internetą: http://www.zodynas.lt