Share:


Analysis of the airtightness measurement in single or double apartment house

Abstract

The mandatory energy performance certification of new buildings or buildings for sale has been introduced in all Member States in order to achieve European Union’s energy efficiency goals. The certification of buildings sets mandatory requirements for higher energy efficiency buildings’ level of airtightness. However, a bigger problem lies in existing older residential buildings, which are energy inefficient and do not require certification. The unused potential for energy savings observed here is related to the airtightness of single and double apartment residential buildings and energy efficiency related to airtightness of them. Therefore, this work analyses the airtightness of energy class D and lower buildings based on actual airtightness measurements and evaluates the possible energy saving potential associated with the application of airtightness measures based on the example of one inefficient single apartment building. The results show that increase of the airtightness in such buildings to 3 h1 enables to reduce the energy costs related to the airtightness in Lithuania over a period of 10 years by 0.17 TWh per year.


Article in Lithuanian.


Eksploatuojamų gyvenamosios vieno ar dviejų butų paskirties pastatų sandarumo matavimų analizė


Santrauka


Siekiant Europos Sąjungos (ES) energijos vartojimo efektyvumo tikslų visose šalyse narėse yra įvestas privalomas naujai statomų ar parduodamų pastatų energinio naudingumo sertifikavimas. Sertifikuojant pastatus yra nustatyti reikalavimai aukštesnio energinio efektyvumo pastatams išlaikyti tam tikrą sandarumo rodiklį. Tačiau didesnė problema slypi esamuose senesnės statybos gyvenamuosiuose pastatuose, kurie yra energetiškai neefektyvūs ir jiems sertifikavimas neprivalomas. Čia pastebėtas nepanaudotas energijos taupymo potencialas susijęs su vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų sandarumu ir su juo susijusiu energijos efektyvumu. Todėl šiame darbe yra analizuojamas D ir žemesnės energinio naudingumo klasės pastatų sandarumas, remiantis faktiniais sandarumo matavimais, ir vertinamas galimas energijos taupymo potencialas, susijęs su sandarumo didinimo priemonių taikymu, remiantis vieno neefektyvaus vienbučio namo pavyzdžiu. Rezultatai rodo, kad tokiuose pastatuose sandarumą padidinus iki 3 h–1, galima būtų energijos sąnaudas, susijusias su sandarumu, Lietuvos mastu 10 metų laikotarpiu sumažinti 0,17 TWh per metus.


Reikšminiai žodžiai: energijos taupymo potencialas, gyvenamieji vieno ar dviejų butų paskirties pastatai, oro infiltracija, pastatų sandarumas.

Keyword : energy saving potential, single and double apartment buildings, air infiltration, building air tightness

How to Cite
Klabis, R., Motuzienė, V., & Mikučionienė, R. (2021). Analysis of the airtightness measurement in single or double apartment house. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 13. https://doi.org/10.3846/mla.2021.15289
Published in Issue
Oct 14, 2021
Abstract Views
94
PDF Downloads
46
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

European Commission. (2020). JRC Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS). https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis

Europos komisija. (2018). Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Europos vadovų tarybai, tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, regionų komitetui, ir Europos investicijų bankui. Briuselis.

Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba. (2010). Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0031

Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba. (2018). Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/844. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0844&from=EN

International Energy Agency. (2020). Tracking building 2020. https://www.iea.org/reports/tracking-buildings-2020

Jaraminienė, E. (2008). Oro infiltracijos pastatuose tyrimas taikant neapibrėžties analizę [Daktaro disertacija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas]. Technika. http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:1810687/datastreams/MAIN/content

La Fleur, L., Moshfegh, B., & Rohdin, P. (2017). Measured and predicted energy use and indoor climate before and after a major renovation of an apartment building in Sweden. Energy and Buildings, 146, 98–110. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.04.042

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. (2016). Įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“. Vilnius.

Lietuvos statistikos departamentas. (2019). Rodiklių duomenų bazė. https://www.stat.gov.lt/

Lietuvos standartizacijos departamentas. (2015). Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas (LST EN ISO 9972:2015). https://www.lsd.lt/

Lietuvos standartizacijos departamentas. (2017). Energinės pastatų charakteristikos. Pastatų vėdinimas. 7 dalis. Skaičiavimo metodai oro tūrio srautui pastatuose, įskaitant infiltraciją, nustatyti (M5-5 modulis) (LST EN 16798-7:2017). https://www.lsd.lt/

Liu, W., Yu, Z., Wu, J., Li, H., Gao, C., & Gong, H. (2019). Influence of building air tightness on energy consumption of ventilation system in nearly zero energy residential buildings. E3S Web of Conferences, 111, 03074. https://doi.org/10.1051/e3sconf/201911103074

Miszczuk, A. (2017). Influence of air tightness of the building on its energy-efficiency in single-family buildings in Poland. MATEC Web of Conferences, 117, 00120. https://doi.org/10.1051/matecconf/201711700120

Sherman, M. (1986). Exegesis of proposed ASHRAE Standard 119: Air leakage performance for detached single-family residential buildings. https://www.researchgate.net/publication/236547492_Exegesis_of_Proposed_ASHRAE_Standard_119_Air_Leakage_Performance_for_Detached_Single-Family_Residential_Buildings

Statybos produkcijos sertifikavimo centras. (2020). Pastatų energinio naudingumo sertifikatai. http://www.spsc.lt/cms/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=288&lang=lt

Šadauskienė, J., Šeduikytė L., Paukštys, V., Banionis, K., & Gailius, A. (2016). The role of air tightness in assessment of building energy performance: Case study of Lithuania. Energy for Sustainable Development, 32, 31–39. https://doi.org/10.1016/j.esd.2016.02.006

Šadauskienė, J., Paukštys, V., Šeduikytė L., & Banionis, K. (2014). Impact of air tightness on the evaluation of building energy performance in Lithuania. Energies, 7(8), 4972–4987. https://doi.org/10.3390/en7084972

Turner, W. J. N., Sherman, M. H., & Walker, I. S. (2012). Infiltration as ventilation: Weather-induced dilution. HVAC and R Research, 18(6), 1122–1135.

Valstybės įmonė Registrų centras. (2020). NTR įregistruoti objektai. https://www.registrucentras.lt/p/1074#gra9

Zheng, X., Cooper, E. W., Mazzon, J., Wallis, I., & Wood, C. J. (2019). Experimental insights into the airtightness measurement of a house-sized chamber in a sheltered environment using blower door and pulse methods. Building and Environment, 162, 106269. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2019.106269