Share:


Correlation analysis research of criteriors of urban brownfields

Abstract

The paper analyzes the criteria of impact that is caused by urban brownfields in cities. Authors have selected 18 most frequently mentioned indicators in the scientific literature and those which were evaluated by Lithuanian experts in previous studies. These indicators are structured by type of impact when applying correlation analysis. Author succesfully identified the relationship of reasons-consequences between distribution of urban brownfields and it‘s impact on Vilnius city and inhabitants. The research revealed strong and heterogenous interaction between distribution urban brownfields distribution and urban brownfields effect on difference function areas. The results of paper research enable to plan priorities in preparing documents of city planning on different scales and levels.

Article in Lithuanian.


Apleistų miesto seniūnijų teritorijų rodiklių koreliacinė analizė. Vilniaus miesto atvejis

Santrauka 

Straipsnyje nagrinėjami poveikio, kurį lemia mieste esančios apleistos teritorijos, rodikliai. Darbo autoriai atrinko 18 dažniausiai mokslinėje literatūroje minimų ir ankstesniuose autorių tyrimuose Lietuvos ekspertų įvertintų rodiklių. Taikant koreliacinę analizę, šie rodikliai struktūrizuoti pagal poveikio tipą. Autoriams pavyko nustatyti priežasčių-pasekmių ryšį tarp apleistų teritorijų sklaidos ir jų poveikio Vilniaus miestui bei gyventojams. Šis tyrimas atskleidė stiprią ir nevienalytę priežastinių ir pasekmių ryšių sąveiką tarp apleistų teritorijų pasiskirstymo ir jų keliamo poveikio skirtingų funkcijų miesto teritorijoms. Šio tyrimo rezultatai leidžia numatyti planavimo prioritetus rengiant miestų planavimo dokumentus įvairiais lygmenimis.

Reikšminiai žodžiai: apleistos teritorijos, miestų planavimas, geostatistinė analizė, koreliacinė analizė, miesto rodikliai.

Keyword : urban brownfields, city planning, geostatistic analysis, correlation analysis, city indicators

How to Cite
Bielinskas, V., & Burinskienė, M. (2016). Correlation analysis research of criteriors of urban brownfields. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(1), 38-47. https://doi.org/10.3846/mla.2016.859
Published in Issue
Apr 28, 2016
Abstract Views
345
PDF Downloads
229
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.