Share:


Evaluation of the rivers Vilnia and Siesartis ecotoxicological state based on morphological indexes of juvenile Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Abstract

Objective of the study – to evaluate ecotoxicological state of two probably differently polluted salmon rivers: the Vilnia and Siesartis based on Atlantic salmon (Salmo salar L.) juvenile’s morphological indexes. Statistical analysis of estimated fish morphometric parameters and morphological indexes showed that the Vilnia and Siesartis Rivers’ salmon juveniles differ significantly. Condition factor (CF) and the gills-somatic index (GSI) were found to be the most sensitive biomarkers reflecting the physiological state of the fish. The Vilnia River salmon juvenile CF and GSI value was significantly different as compared with the Siesartis River’s salmon juvenile indexes, apparently, due to the increased water pollution. Since according to the classical physico-chemical parameters, both rivers’ water was very similar [no significant differences were found (p > 0.1)], it was suggested that here exist other non-specific chemical factors (pollutants) in water, which determine fish physiological and indicate river ecotoxicological states.

Article in Lithuanian.


Siesarties ir Vilnios upių ekotoksikologinės būklės įvertinimas pagal Atlantinės lašišos (Salmo salar L.) jauniklių morfologinius rodiklius

Santrauka 

Tyrimo tikslas – įvertinti dviejų galimai skirtingai užterštų lašišinių upių Vilnios ir Siesarties ekotoksikologinę būklę pagal atlantinės lašišos (Salmo salar L.) jauniklių morfologinius rodiklius. Statistiškai apdorojus ir apskaičiavus žuvų morfometrinius parametrus bei morfologinius rodiklius, nustatyta, kad tirtos Vilnios ir Siesarties žuvys gerokai skiriasi. Žuvų įmitimo koeficientas (IK) ir žiaunų somatinis indeksas (ŽSI) – jautriausi biožymenys, atspindintys žuvų fiziologinę būklę. Vilnios upėje lašišų jauniklių IK ir ŽSI vertės gerokai skyrėsi, lyginant su Siesarties upės lašišų jauniklių rodikliais, tikriausiai dėl didesnės vandens taršos pirmojoje upėje. Kadangi pagal klasikinius fizinius ir cheminius vandens parametrus upės buvo labai panašios [patikimų skirtumų nenustatyta (p > 0,1)], galima teigti, kad egzistuoja kiti, nespecifiniai cheminiai veiksniai (teršalai) vandenyje, kurie lemia žuvų fiziologinę bei indikuoja upių ekotoksikologinę būklę.

Reikšminiai žodžiai: Atlantinė lašiša, morfologiniai rodikliai, organo-somatinis indeksas, įmitimo koeficientas, upės ekotoksikologinė būklė, bioindikatorius.

Keyword : Atlantic salmon, morphological indexes, organosomatic index, condition factor, river ecotoxicological state, bioindicators

How to Cite
Sauliutė, G., & Svecevičius, G. (2015). Evaluation of the rivers Vilnia and Siesartis ecotoxicological state based on morphological indexes of juvenile Atlantic salmon (Salmo salar L.). Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(4), 424-429. https://doi.org/10.3846/mla.2015.803
Published in Issue
Sep 29, 2015
Abstract Views
311
PDF Downloads
216
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.