Share:


Research into the influence of turbocharger system leakage on the parameters of the external work of 1.9 tdi diesel engine

Abstract

The article presents and analyses the comparable results of thestand tests of 1.9 TDI diesel engine. The purpose of the conductedresearch included solving a question of how losses in thecharge-air system impacted environmental and energy-economicalparameters in order to ensure the same load characteristicsof the diesel engine. The leakage factor was imitated by a holeof 3.1 mm in diameter, the size of which is possible in practice.Therefore, some significant negative changes were observed. Inall tested range of the loaded engine, a decrease of 6.7...7.8 %in charge pressure impacts an increase in greenhouse gas emissionsby 11...30 %. Fuel consumption increased by 11...14 %and difference in the deterioration of other indicators sometimesvaried compared with normal operating conditions. It was alsofound that, in a case of leakage, the electronic engine control unitinefficiently reduced the emission of the products of incompletecombustion in exhaust gases.


Article in Lithuanian.


Turbokompresorinės oro pripūtimo sistemos nesandarumo įtakos 1.9 TDI dyzelinio variklio išoriniams darbo parametrams tyrimai


Santrauka. Straipsnyje pateikti dyzelinio variklio Audi 1.9 TDI palyginamieji stendinių tyrimų rezultatai bei jų analizė. Tyrimo tikslas buvo suformuotas autoriams iškėlus klausimą, kaip pripūtimo sistemos nesandarumas daro įtaką dyzelinio variklio ekonominiams-energetiniams ir ekologiniams rodikliams siekiant užtikrinti tas pačias apkrovos charakteristikas. Nesandarumo faktorių imituojant 3.1 mm skersmens anga, kurios dydis praktikoje realiai tikėtinas, buvo pastebėti reikšmingi neigiami pokyčiai. Kritus pripūtimo slėgiui 6,7–7,8 % šiltnamio dujų emisija tiriamajame variklio apkrovos diapazone išaugo 11–30 %, degalų sunaudojimas išaugo 11–14 %, kitų rodiklių pablogėjimas lyginant su įprastos eksploatacijos sąlygomis skyrėsi kartais. Nustatyta, jog esant nesandarumui variklio elektroninė valdymo sistema neefektyviai mažina nevisiško degimo produktų emisiją.


Reikšminiai žodžiai: dyzelinis variklis, turbokompresorinė pripūtimo sistema, ekologiniai parametrai, energetiniai-ekonominiai parametrai.

Keyword : diesel engine, charge-air system, environmental parameters, energy-economical parameters

How to Cite
Žaglinskis, J., Vėgneris, R., Rimkus, A., Rapalis, P., & Melaika, M. (2013). Research into the influence of turbocharger system leakage on the parameters of the external work of 1.9 tdi diesel engine. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(5), 546-551. https://doi.org/10.3846/mla.2013.86
Published in Issue
Dec 19, 2013
Abstract Views
300
PDF Downloads
324
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.