Share:


Analysis of the influence of investors’ expectations to the development of the Lithuania securities market

Abstract

Securities market is an important part of financial market, which secure distribution and redistribution of financial recources between economic entities. The scientific literature indicates that there is mutual relation between development of the securities market and country’s economic development, i. e. when country’s economic indicators improve, then development of the securities market is more active, and conversely. Development of the securities market is exposed by a lot of indicators, including investors’ expectations. This article analyses the influence of investors’ expectations to the development of the Lithuania securities market. For the research used statistical data analysis and correlation regression analysis, which results demonstrate strong correlation between investor’s expectations and development of the Lithuania securities market.


Article in Lithuanian.


Investuotojų lūkesčių įtakos Lietuvos vertybinių popierių rinkos plėtrai tyrimas


Santrauka


Vertybinių popierių rinka – svarbi finansų rinkos dalis, užtikrinanti finansinių išteklių paskirstymą ir perskirstymą tarp ekonominių subjektų. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarp vertybinių popierių rinkos plėtros ir šalies ekonominio vystymosi susiformavo abipusis ryšys, t. y. gerėjant šalies ekonominiams rodikliams, aktyvėja ir vertybinių popierių rinka, ir atvirkščiai. Vertybinių popierių rinkos aktyvumą ir plėtrą lemia daugelis veiksnių, tarp jų ir investuotojų lūkesčiai. Šiame straipsnyje tiriamas investuotojų lūkesčių poveikis Lietuvos vertybinių popierių rinkos plėtrai. Analizei naudojami 2005–2017 m. duomenys, atspindintys investuotojų lūkesčius (ekonominių sentimentų rodiklis, Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indeksas) ir Lietuvos vertybinių popierių rinkos plėtrą (OMX Vilnius indeksas, vertybinių popierių rinkos plėtros rodiklis). Tyrimui atlikti taikoma statistinė duomenų analizė ir koreliacinė regresinė analizė.


Reikšminiai žodžiai: vertybinių popierių rinka, investuotojų lūkesčiai, vertybinių popierių rinkos plėtra, ekonominių sentimentų rodiklis, koreliacinė regresinė analizė.

Keyword : securities market, investors’ expectations, development of the securities market, economic sentiment indicator, correlation regression analysis

How to Cite
Vaitkė, E., & Martinkutė-Kaulienė, R. (2018). Analysis of the influence of investors’ expectations to the development of the Lithuania securities market. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 10. https://doi.org/10.3846/mla.2018.420
Published in Issue
Jul 5, 2018
Abstract Views
876
PDF Downloads
987
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Agrawalla, R. K., & Tuteja, S. K. (2007). Causality between stock market development and economic growth. Journal of Management Research, 7(3), 158-168.

Alajekwu, U. B., & Achugbu, A. A. (2012). The role of stock market development on economic growth in Nigeria: a time series analysis. An International Multidisciplinary Journal, Ethopia, 6(1), 51-70. https://doi.org/10.4314/afrrev.v6i1.5

Aleknavičienė, V. (2005). Finansai ir kreditas: enciklopedija. Vilnius: Enciklopedija.

Andziulevičius, A. (2016). Investuotojų lūkesčių vertinimas finansų rinkų prognozės kontekste (magistro baigiamasis darbas). Kaunas: Kauno technologijos universitetas. Prieiga per internetą: https://epubl.ktu.edu/object/elaba:15925889/

Bagdonas, R. ir Klimašauskas, D. (2005). Vertybinių popierių kainai įtaką darantys veiksniai. Finansai, 2, 24-31.

Baltijos rinkos indeksai. (2017b). Nasdaq. Prieiga per internetą: http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=charts&lang=lt

Bareikienė, D. ir Sūdžius, V. (2011). Finansų krizės poveikis Lietuvos vertybinių popierių rinkai. Verslas: teorija ir praktika, 12(3), 236-245. https://doi.org/10.3846/btp.2011.24

Boreika, P. ir Pilinkus, D. (2009). Makroekonominių rodiklių ir akcijų kainų tarpusavio ryšys Baltijos šalyse. Ekonomika ir vadyba, 14, 692-699.

Capasso, S. (2008). Endogenous information frictions, stock market development and economic growth. The Manchester School, 76(2), 204-222. https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.2007.01057.x

Caporale, G. M., & Spagnolo, N. (2011). Stock market and economic growth: evidence from Three CEECs. Economics and Finance Working Paper Series, 11-16, 1-10.

Dabravalskaitė, A. (2014). Investavimo sprendimai Lietuvos vertybinių popierių rinkoje (magistro baigiamasis darbas). Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas. Prieiga per internetą: http://www.lvb.lt/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=LEU&docId=ELABAETD2160301&fromSitemap=1&afterPDS=true

Danilenko, S. (2009). Makroekonominių procesų poveikio akcijų rinkai tyrimas. Ekonomika ir vadyba, 14, 731-736.

Elly, O. D., & Oriwo, A. E. (2012). The relationship between macro economic variables and stock market performance in Kenya. DBA Africa Management Review, 3(1), 38-49.

Frost, C. A., Gordon E. A., & Hayes, A. F. (2006). Stock exchange disclosure and market development: an analysis of 50 international exchanges. Journal of Accounting Research, 44(3), 437-483. https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2006.00208.x

Gudonytė, M. ir Tvaronavičienė, M. (2012). Išsivysčiusių Ir besivystančių kapitalo rinkų sąveika: Baltijos šalių ūkio sektorių indeksai pasauliniame kontekste. Verslas: teorija ir praktika, 13(2), 141-149. https://doi.org/10.3846/btp.2012.15

Hossain, S., & Kamal, M. (2010). Does stock market development cause economic growth? A time series analysis for Bangladesh economy. International Conference on Applied Economics, 299-305.

Humpe, A., & Macmillan, P. (2009). Can macroeconomic variables explain long-term stock market movements? A comparison of the US and Japan. Financial Economics, 19(2), 111-119. https://doi.org/10.1080/09603100701748956

Hussain, M. M., Zia-ur-Rehman, M., & Rza, I. (2012). Relationship between stock market development and economic growth; a case study on Pakistani Stock Exchange. International Journal of Management and Innovation, 4(2), 54-61.

Ikikii, S. M., & Nzomoi, J. N. (2013). An analysis of the effects of stock market development on economic growth in Kenya. International Journal of Economics and Finance, 5(11), 145-151. https://doi.org/10.5539/ijef.v5n11p145

Jurevičienė, D. ir Ivanova, O. (2013). Behavioural finance: theory and survey. Verslas XXI amžiuje, 5(1), 53-58. https://doi.org/10.3846/mla.2013.08

Kartašova, J. (2012). Factors forming irrational Lithuanian individual investors’ behaviour. Business Systems and Economic, 3(1), 69-78.

Kartašova, J. ir Levišauskaitė, K. (2012). Investavimo patirties įtaka individualių investuotojų elgsenai ir jų priimamiems sprendimams finansų rinkoje. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 6(1), 25-42.

Kirankabeş, M. C., & Başarir, C. (2012). Stock market development and economic growth in developing countries: an empirical analysis for Turkey. International Research Journal of Finance and Economics, 87, 134-146.

Kumar, N. P., & Puja, P. (2012). The impact of macroeconomic fundamentals on stock prices revisited: an evidence from Indian Data. Munich Personal RePEc Archive. Prieiga per internetą: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/38980/

Laskienė, D. ir Pekarskienė, I. (2007). Ryšys tarp Lietuvos įmonių akcijų kainos ir makroekonominių veiksnių. Ekonomika ir vadyba, 12, 791-797.

Lekavičienė, D. ir Stašys, R. (2005). Vertybinių popierių rinkos funkcionavimo prielaidų vertinimas. Tiltai, 3, 1-9.

Lietuvos bankas. (2011). Lietuvos ekonomikos apžvalga. Prieiga per internetą: https://www.lb.lt/lt/leidiniai/lietuvos-ekonomikos-apzvalga-2011-m-lapkritis

Lietuvos bankas. (2012). Lietuvos ekonomikos apžvalga. Prieiga per internetą: https://www.lb.lt/lt/leidiniai/lietuvos-ekonomikos-apzvalga-2012-m-vasaris

Lietuvos bankas. (2013). Lietuvos ekonomikos apžvalga. Prieiga per internetą: https://www.lb.lt/lt/leidiniai/lietuvos-ekonomikos-apzvalga-2013-m-vasaris

Lietuvos bankas. (2015). Lietuvos ekonomikos apžvalga. Prieiga per internetą: https://www.lb.lt/lt/leidiniai/lietuvos-ekonomikos-apzvalga-2015-m-gruodis

Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indeksas. (2014a). Investors’ Forum. Prieiga per internetą: http://investorsforum.lt/wp-content/uploads/2014/05/LIPI_santrauka_Investors_Forum_2014_05_20.pdf

Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indeksas. (2014b). Investors’ Forum. Prieiga per internetą: http://investorsforum.lt/wp-content/uploads/2014/11/LIPI_2014_IVketvirtis.pdf

Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indeksas. (2015a). Investors’ Forum. Prieiga per internetą: http://investorsforum.lt/wp-content/uploads/2015/02/LIPI_santrauka_2015_I_LT.pdf

Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indeksas. (2015b). Investors’ Forum. Prieiga per internetą: http://investorsforum.lt/wp-content/uploads/2015/05/LIPI_santrauka_2015_II_LT_Investors_Forum.pdf

Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indeksas. (2015c). Investors’ Forum. Prieiga per internetą: http://investorsforum.lt/wp-content/uploads/2015/10/LIPI_2015Q4_-_LT.pdf

Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indeksas. (2016). Investors’ Forum. Prieiga per internetą: http://investorsforum.lt/wp-content/uploads/2016/05/LIPI_2016_II_ketv__-_LT.pdf

Lietuvos investuotojų pasitikėjimo indeksas. (2017). Investors’ Forum. Prieiga per internetą: http://investorsforum.lt/wp-content/uploads/2017/02/LIPI_LT_-_2017_I_KETV.pdf

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas. (2007). Teisės aktų registras. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3DF892F52616

Matulevičius, G. (2013). Vertybinių popierių rinkos plėtros tendencijos Lietuvoje: teorija, praktinės problemos ir perspektyvos (magistro baigiamasis darbas). Vilnius: Mykolo Riomerio universitetas.

Narwal, K. P., & Mittal, R. (2011). Impact of macroeconomic indicators on Indian capital markets. The Journal of Risk Finance, 12(2), 84-97. https://doi.org/10.1108/15265941111112811

Nasdaq Vilnius ir Lietuvos vertybinių popierių depozitoriumas. (2017a). Nasdaq. Prieiga per internetą: http://www.nasdaqbaltic.com/lt/birzu-informacija/nasdaq-omx-baltijos-rinka/nasdaq-omx-vilnius-9/

Nazir, M. S., Nawaz, M. M., & Gilani, U. J. (2010). Relationship between economic growth and stock market development. African Journal of Business Management, 4(16), 3473-3479.

Nieuwerburgh, S. V., Buelens, F., & Cuyvers, L. (2006). Stock market development and economic growth in Belgium. Explorations in Economic History, 43(1), 13-38. https://doi.org/10.1016/j.eeh.2005.06.002

Osamwonyi, I. O., & Evbayiro-Osagie, E. I. (2012). The relationship between macroeconomic variables and stock market index in Nigeria. Journal of Economics, 3(1), 55-63. https://doi.org/10.1080/09765239.2012.11884953

Osuala, A. E., Okerek, J. E., & Nwansi, G. U. (2013). Does stock market development promote economic growth in emerging markets? A causality evidence from Nigeria. World Review of Business Research, 3(4), 1-13.

Pekarskienė, I. (2001). Nacionalinė vertybinių popierių Birža ir ją veikiantys makroekonominiai veiksniai. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 17, 129-136.

Pekarskienė, I. ir Laskienė, D. (2012). Užsienio investicijų sąsajų su ekonominiais lūkesčiais vertinimas Lietuvoje. Ekonomika ir vadyba, 17(4), 1390-1396. https://doi.org/10.5755/j01.em.17.4.3005

Pekarskienė, I. ir Pridotkienė, J. (2010). Vertybinių popierių rinkos vaidmuo ekonomikoje. Ekonomika ir vadyba, 15, 177-184.

Rinkos kapitalizacija. (2017c). Nasdaq. Prieiga per internetą: http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=capital&lang=lt

Rinkos statistika. (2017d). Nasdaq. Prieiga per internetą: http://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=stats&lang=lt

Rodiklių duomenų bazė. (2017). Lietuvos statistikos departamentas. Prieiga per internetą: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/

Rudzkienė, V. (2005). Socialinė statistika: vadovėlis. Vilnius: Mykolo Riomerio universitetas.

Rudzkis, R. ir Valkavičienė, R. (2014). The impact of sectoral economy indicators on the stock market in the Baltic countries. Lietuvos matematikos rinkinys, 55, 57-62.

Time series. (2017). European Commission. Prieiga per internetą: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys/download-business-and-consumer-survey-data/time-series_en

Tvaronavičienė, M. ir Rafael, Ž. (2004). Vertybinių popierių rinka Lietuvoje: aktyvumo įvertinimas bei pagrindinių veiksnių analizė. Verslas: teorija ir praktika, 5(1), 10-21.

Uzdzilo, A. (2010). Investuotojų sentimentais paremtų rinkos anomalijų tyrimas Baltijos šalių vertybinių popierių biržose (magistro baigiamasis darbas). Vytauto Didžiojo universitetas. Prieiga per internetą: https://vb.vdu.lt/object/elaba:1728088/