Share:


Pine-derived biochar as option for adsorption of Cu, Zn, Cr, Pb, Ni and decreasing of BOD5 in landfill leachate

Abstract

Landfill leachate is a highly toxic and hazardous form of wastewater due to its complex composition characteristics, e.g. ammonia, metals, organic compounds. Landfill leachate treatment technologies, such as flotation, coagulation/flocculation, precipitation, oxidation, micro-, ultra-, nanofiltration, reverse osmosis, are too expensive, because they require frequent regeneration of the media or generate secondary brine wastes that may pose a disposal problem. In the present study removal of Zn, Ni, Cr, Pb, Cu from Kazokiškės landfill leachate was studied. Kazokiškės landfill is the main site for disposal of Vilnius region municipal wastes. Operator of the landfill is interested in the alternative ways for the primary treatment of the landfill leachate for reducing the load on the expensive reverse osmosis. One of the proposed options for the primary landfill leachate treatment was adsorption by biochar. Due to the high specific surface area, well-developed porous structure and surface functionality biochar has been used as low-cost adsorbent for adsorption of PTEs from aqueous solutions. Biochar was produced from Scots pine (Pinus sylvestris L.) trunk wood (after debarking) by pyrolysis at the highest heating temperature of 700 °C for 45 min in the low-oxygen environment. Laboratory analysis showed that PTEs, such as Zn, Ni, Cr, Pb, Cu, were present in the landfill leachate before water treatment plant. Thus, the aim of the study was to evaluate PTEs (Zn, Ni, Cr, Pb, Cu) removal efficiency by adsorption by pine-derived biochar. Factors, affecting adsorption efficiency, such as biochar particle size (1, 2.5, 4, 5 mm) and dosage of the biochar (1.01, 3.5, 6.05, 9.45, 13.25, 17.82 g/100 ml of leachate) were studied. Effects of the biochar on pH of the landfill leachate, BOD5, PTEs adsorption were analyzed. The findings showed that optimal parameters for decreasing of BOD5 and retention of Cr and Pb were particle size 1 mm and dosage 6.05 g/100 ml of leachate and 1 mm and more than 13.25 g/100 ml of leachate, respectively. No positive effect on Cu and Zn was observed.

Article in English.


Pagaminta iš pušies bioanglis, skirta Сu, Zn, Cr, Pb, Ni adsorbuoti ir BDS5 mažinti sąvartyno filtrate

Santrauka

Sąvartyno filtratas yra labai toksiška ir pavojinga nuotekų rūšis dėl sudėtingų komponentų, tokių kaip amoniakas, metalai ir organiniai junginiai, sąvybių. Sąvartynų tvarkymo technologijos, pvz.: flotacija, koaguliacija / flokuliacija, nusodinimas, oksidacija, mikro-, ultra-, nanofiltracija, atvirkštinis osmosas, yra brangios, nes jų užtikrinimas reikalauja terpės regeneravimo. Taip pat galimas antrinių atliekų susidarymas, kuris sukelia atliekų šalinimo problemą. Šiame darbe buvo ištirtas Zn, Ni, Cr, Pb ir Cu šalinimas iš Kazokiškių sąvartyno filtrato. Kazokiškių sąvartynas yra pagrindinė Vilniaus rajono komunalinių atliekų šalinimo vieta. Sąvartyno operatorius yra suinteresuotas alternatyviais pirminio sąvartyno filtrato valymo būdais, siekiant sumažinti atvirkštinio osmoso būdo naudojimą dėl brangaus technologinio proceso. Vienas iš siūlomų pirminio sąvartyno filtrato valymo būdų – adsorbcija naudojant bioanglį. Dėl specifinio paviršiaus ploto, gerai išvystytos porėtos struktūros ir paviršiaus funkcionalumo bioanglis yra naudojama kaip pigus adsorbentas, skirtas adsorbuoti PTE iš vandeninių tirpalų. Bioanglis buvo pagaminta iš šakninės pušies (Pinus sylvestris L.) medžio masyvo (po išdrožimo) pirolizės būdu, esant didžiausiai degimo temperatūrai 700 °C. Degimo procesas vyko 45 minučių, deguonies trūkumo sąlygomis. Laboratorinė analizė parodė, kad PTE, tokios kaip Zn, Ni, Cr, Pb, Cu, buvo sąvartyno filtrate prieš jam patenkant į vandens valymo įrenginius. Taigi, tyrimo tikslas buvo įvertinti PTE (Zn, Ni, Cr, Pb, Cu) valymo efektyvumą adsorbcijos būdu naudojant bioanglį, pagamintą iš pušies. Ištirti veiksniai, darantys įtaką adsorbcijos efektyvumui, tokie kaip bioanglies dalelių dydis (1, 2,5, 4, 5 mm) ir bioanglies dozė (1,01, 3,5, 6,05, 9,45, 13,25, 17,82 g / 100 ml filtrato). Taip pat buvo analizuojamas bioanglies poveikis sąvartyno filtrato pH, BDS5, PTE adsorbcijai. Rezultatai parodė, kad optimalūs parametrai BDS5 sumažinti ir Cr bei Pb sulaikyti buvo bioanglies dalelių dydis 1 mm ir dozė 6,05 g / 100 ml filtrato bei 1 mm ir daugiau kaip 13,25 g / 100 ml filtrato atitinkamai. Teigiamas poveikis Cu ir Zn nebuvo užfiksuotas.

Reikšminiai žodžiai: medienos bioanglis; adsorbcija; metalai; sąvartyno filtratas; BDS5.

Keyword : woody biochar, adsorption, metals, landfill leachate, BOD5

How to Cite
Chemerys, V., & Baltrėnaitė, E. (2017). Pine-derived biochar as option for adsorption of Cu, Zn, Cr, Pb, Ni and decreasing of BOD5 in landfill leachate. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(4), 406-412. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1068
Published in Issue
Sep 11, 2017
Abstract Views
432
PDF Downloads
522
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.