Share:


Filter medias from granulated foam-glass, properties investigated for water treatment possibilities

Abstract

Inorganic material – granulated foam-glass produced from glass breakage in small porous granule shape. Foam-glass is gotten by connecting thoroughly grounded glass with foamers, later this composition is heated in the furnace in especially high temperature and is turned into various diameter greyish granules. Granulated foam-glass is a unique ecological material of which inner structure pores are arranged in such a way that air is trapped inside. Foam-glass production technology is one of the most advanced since the product is made from secondary raw materials, not leaving any third row waste. From granule surface images it can be seen that granule surface has pores and voids, some of these pores are closed, others are connected with granule’s inner pores, all pore walls are smooth, and the wall material is vitrified. Pores and voids are arranged chaotically in smaller granules, bigger granules inner space structure is tidy, bigger part is occupied by correctly arranged bigger pores and space between them is filled with smaller pores. Granules are composed of amorphous phase, in mineralogical composition can emit one material cristobalite. In the work were researched two fraction granules: 0/2 and 2/4 as well as determined 0/4 fraction granular-metric composition. Researched and determined main physical granule properties and properties related to water effect to the material, shown in micro-structural granule surface and inner structure images. According to explored properties it can be noted that granules can be adapted in water cleaning technologies.

Article in English.


Putstiklio granulių filtravimo galimybių tyrimas panaudojant jas vandens valymo technologijose

Santrauka

Neorganinė medžiaga – granuliuotas putstiklis – gaminama iš stiklo duženų, nedidelių porėtų granulių pavidalu. Putstiklis gaunamas sujungiant smulkiai sumaltą stiklą su putokšliais, vėliau šis junginys kaitinamas krosnyse ypač aukštoje temperatūroje bei paverčiamas įvairaus skersmens pilkšvomis granulėmis. Granuliuotas putstiklis yra unikali ekologiška medžiaga, kurios vidinėje struktūroje poros išdėstytos taip, kad oras yra lyg sulaikomas viduje. Putstiklio gamybos technologija yra viena iš pažangiausių, nes produktas gaminamas iš antrinių žaliavų, nepaliekant trečios eilės atliekų. Iš granulių paviršiaus vaizdų galime matyti, kad granulių paviršius turi porų ir tuštumų, kai kurios iš šių porų yra uždaros, kitos yra susisiekiančios su granulės viduje esančiomis poromis, visų porų sienelės yra glotnios, sienelių medžiaga sustiklėjusi. Mažesnėse granulėse poros ir tuštumos yra išsidėsčiusios chaotiškai, didesnėse granulėse vidinės erdvės struktūra tvarkinga, didžiąją dalį užima taisyklingai išsidėsčiusios didelės poros, o erdvė tarp jų yra pripildyta mažesnių porų. Granules sudaro amorfinė fazė, pagal mineraloginę sudėtį galima išskirti vieną mineralą kristobalitą. Darbe buvo tiriamos dviejų frakcijų garnulės: 0/2 ir 2/4, taip pat nustatyta 0/4 frakcijos granuliometrinė sudėtis. Ištirtos ir nustatytos pagrindinės fizikinės granulių savybės ir savybės, susijusios su vandens poveikiu medžiagai, pateikti mikrostruktūriniai granulių paviršiaus ir vidinės struktūros vaizdai. Pagal ištirtas savybes matyti, kad granulės gali būti pritaikomos vandens valymo technologijose.

Reikšminiai žodžiai: absorbcija; efektyvusis granulių poringumas; putstiklio granulės; granulių paviršiaus struktūra; poringosios erdvės rezervas.

Keyword : absorption, effective granule porosity, foam-glass granules, granule surface structure, porous space reserve

How to Cite
Žurauskienė, R., Valentukevičienė, M., & Žurauskaitė, R. (2017). Filter medias from granulated foam-glass, properties investigated for water treatment possibilities. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(4), 419-423. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1056
Published in Issue
Sep 11, 2017
Abstract Views
397
PDF Downloads
298
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.