Share:


Implementation of the corporate social responsibility initiative with BIM: analysis and perspectives of the situation of the Lithuanian construction sector

Abstract

The article analyzes the theoretical aspects of corporate social responsibility and BIM, examines the problems of the construction sector in implementing the principles of social responsibility. The corporate social responsibility assessment of the construction sector was carried out using the multi-criteria COPRAS method and the results were compared with the results of companies that are capable of developing digital construction project models. Summarizing the results of the research it can be argued that companies that use their digital technologies in practice also meet the basic principles of CSR, therefore, a model for linkage of corporate social responsibility and BIM has been developed and presented. Companies that use BIM technology in practice could and should incorporate the principles of social responsibility into their activities.


Article in Lithuanian.


Verslo socialinės atsakomybės iniciatyvos įgyvendinimas taikant BIM: Lietuvos statybų sektoriaus situacijos analizė ir perspektyvos


Santrauka


Straipsnyje analizuojami įmonių socialinės atsakomybės ir BIM teoriniai aspektai, išnagrinėta statybų sektoriaus problematika įgyvendinant socialinės atsakomybės principus. Atliktas statybų sektoriaus įmonių socialinės atsakomybės vertinimas, taikant daugiakriterį COPRAS metodą, o rezultatai buvo lyginami su įmonėmis, gebančiomis kurti skaitmeninės statybos projektų modelius. Apibendrinus tyrimo rezultatus, galima teigti, kad įmonės, naudojančios savo praktikoje skaitmenines technologijas, atitinka ir ĮSA pagrindinius principus, todėl parengtas ir pateiktas įmonių socialinės atsakomybės ir BIM ryšių modelis. Įmonės, naudojančios savo praktikoje BIM technologijas, galėtų ir turėtų savo veikloje diegti socialinės atsakomybės principus.


Reikšminiai žodžiai: įmonių socialinė atsakomybė, statybų sektorius, BIM, statinio informacinis modeliavimas, COPRAS.

Keyword : Corporate social responsibility, construction sector, BIM, building information modeling, COPRAS

How to Cite
Pavlovskis, M., & Pavlovska, I. (2018). Implementation of the corporate social responsibility initiative with BIM: analysis and perspectives of the situation of the Lithuanian construction sector. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 10. https://doi.org/10.3846/mla.2018.6256
Published in Issue
Dec 21, 2018
Abstract Views
557
PDF Downloads
309
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Battaglia, M., Testa, F., Bianchi, L., Iraldo, F., & Frey, M. (2014). Corporate social responsibility and competitiveness within SMEs of the fashion industry: evidence from Italy and France. Journal of Sustainability, 6, 872-893. https://doi.org/10.3390/su6020872

Bray, J., Johns, N., & Kilburn, D. (2011). An exploratory study into the factors impeding ethical consumption. Journal of Business Ethics, 98(4), 597-608. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0640-9

Chen, L., Feldmann, A., & Tang, O. (2015). The relationship between disclosures of corporate social performance and financial performance: Evidences from GRI reports in manufacturing industry. International Journal of Production Economics, 170, 445-456. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.04.004

Chernev, A., & Blair, S. (2015). Doing well by doing good: the doing well by doing good: the benevolent halo of corporate social responsibility. Journal of Consumer Research, 41(6), 1412-1425. https://doi.org/10.1086/680089

Galant, A., & Cadez, S. (2017). Corporate social responsibility and financial performance relationship: a review of measurement approaches. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 30(1), 676-693. https://doi.org/10.1080/1331677X.2017.1313122

Gudavičius, D., Šarka, V., Aksomitas, G., Cinelis, G., Migilinskas, D., Stasiukynas, A. ir Skrupskelis, M. (2014). Skaitmeninės statybos įgyvendinimo Lietuvos versle, moksle ir viešuosiuose pirkimuose galimybių studija, įvertinant gerąją užsienio praktiką (VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-006). Vilniaus Gedimino Technikos universitetas.

Gudienė, N. (2014). Statybos projektų įgyvendinimą lemiančių sėkmės veiksnių daugiakriterinė analizė (daktaro disertacija). Vilnius: Technika. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2005.08.005

Hungu, C. F. (2013). Utilization of BIM from early design stage to facilitate efficient FM operations: master’s thesis. Göteborg, Sweden: Chalmers University of Technology.Juščius, V. ir Griauslytė, J. (2014). Lietuvos įmonių socialinės atsakomybės ataskaitų taikymas verslo praktikoje. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 69, 55-70. https://doi.org/10.7220/MOSR.1392.1142.2014.69.4

Kaklauskas, A., Zavadskas, E. K., & Raslanas, S. (2005). Multi-variant design and multiple criteria analysis of building refurbishments. Energy and Buildings, 37(4), 361-372. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2004.07.005

Kaklauskas, A., Zavadskas, E. K., Raslanas, S., Ginevicius, R., Komka, A., & Malinauskas, P. (2006). Selection of low-e windows in retrofit of public buildings by applying multiple criteria method COPRAS: A Lithuanian case. Energy and Buildings, 38(5), 454-462. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2005.08.005

Kriyantono, R. (2015). Public relations and corporate social responsibility in mandatory approach era in Indonesia. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 211, 320-327. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.041

Loosemore, M. (2016). Social procurement in UK construction projects. International Journal of Project Management, 34(2), 133-144.

Melero-Polo, I., & Lopez-Perez, M. E. (2017). Identifying links between corporate social responsibility and reputation: some considerations for family firms. Journal of Evolutionary Studies in Business, 2(2), 191-230.

Migilinskas, D., Balionis, E., Dziugaite-Tumeniene, R., & Siupsinskas, G. (2016). An advanced multi-criteria evaluation modelof the rational building energy performance. Journal of Civil Engineering and Management, 22(6), 844-851. https://doi.org/10.3846/13923730.2016.1194316

Navickienė, V., Dockevičius, L. ir Sedliorienė, R. (2016). Įmonių socialinės atsakomybės įtaka vartotojų pirkimo elgsenai. Studies in Modern Society, 7(1), 1543-1554.

Ong, M., Mayer, D. M., Tost, L. P., & Wellman, N. (2018). When corporate social responsibility motivates employee citizenship behavior: The sensitizing role of task significance. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 144, 44-59. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2017.09.006

Ruževičius, J. (2014). Socialinės atsakomybės šiuolaikinė sistema ir priemonės. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos, 1(1), 203-211.

Sivertzen, A. M., Nilsen, E. R., & Olafsen, A. H. (2013). Employer branding: employer attractiveness and the use of social media. Journal of Product & Brand Management, 22(7), 473-483. https://doi.org/10.1108/JPBM-09-2013-0393

Skačkauskienė, I. ir Valentinovič, J. (2016). Apmokestinimo teisingumo ir socialinės atsakomybės Lietuvoje tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis, 8(2), 171-181. https://doi.org/10.3846/mla.2016.896

Zavadskas, E. K., Kaklauskas, A., & Sarka, V. (1994). The new method of multicriteria complex proportional assessment of projects. Technological and Economic Development of Economy, 1(3), 131-139.

Žostautienė, D., Susnienė, D., Zabarauskaitė, G., & Serva, R. (2016). Evaluation of corporate social responsibility promoting factors. Innovative Technologies and Management for Sustainability, T428H0011, 81-86.